Preventieve maatregelen in relatie tot het Coronavirus

Geachte bewoner en familie,

Via diverse mediakanalen zoals televisie, radio en internet horen en lezen wij nauwlettend de ontwikkelingen aangaande de voortschrijding van het Corona virus. Op basis van deze informatie en regelmatige updates, dienen burgers maar zeer zeker ook allerlei organisaties beleid te maken ter preventie van verdere uitbreiding van het virus.

Het is van groot belang om adviezen ter preventie ook daadwerkelijk op te volgen en serieus te nemen. De besmetting met het virus verloopt via fysieke contacten, men kan drager zijn zonder dat men dit weet.  Voor hulpverleners in ziekenhuizen , zorginstellingen, politie , brandweer etc. liggen sommige maatregelen wat ingewikkelder. Wij kunnen niet thuis werken, wij zijn daar nodig, waar kwetsbare mensen verzorgd moeten worden.

Met name de hulpverlenerssector en nadrukkelijk die van de gezondheidszorg, moet adequaat alert zijn en zorgdragen voor afdoende preventieve maatregelen. Dit heeft invloed op externe partijen (families, leveranciers en zakelijke relaties), maar ook intern heeft dit gevolgen voor medewerkers en bewoners.

Voorop staat hierin dat de zorg aan kwetsbare mensen gecontinueerd kan blijven en dat wij medewerkers en bewoners zo goed mogelijk moeten beschermen.

Wij hebben om deze reden vandaag een update aangebracht aan onze preventiemaatregelen. Deze maatregelen zullen door ons dan ook per vandaag worden toegepast.

Wij zullen u via nieuwsbrieven, persoonlijk (waar dat kan), maar anders ook via onze website, op de hoogte houden van eventuele bijstellingen van ons beleid.

De preventieve maatregelen komen voort uit de richtlijnen vanuit het RIVM. Wij begrijpen dat één en ander impact zal hebben op medewerkers en/of uw familielid in zorg. Daar vragen wij uw begrip voor. Wij zullen er alles aan doen om de zorg te blijven waarborgen en iedere vorm van paniek of stress te voorkomen. Daar is een goede communicatie voor nodig, dus indien u vragen hebt naar aanleiding van deze informatiebrief, neemt u dan gerust (telefonisch) contact op met het Locatiehoofd.

De geldende maatregelen zullen vooralsnog vanaf 16 maart t/m 6 april (overheidsbesluit) voortduren. Uiteraard kan deze doorlooptijd op enig moment worden bijgesteld. Wij en u worden daar dan wederom over geïnformeerd.

De preventiemaatregelen die voor u, onze bewoner of familielid gelden, treft u aan op de volgende pagina. Locatiehoofden coördineren de uitvoering van deze maatregelen.

Mocht iets u persoonlijk raken, dan zullen zij u ook persoonlijk informeren.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd, namens het bestuur en management,

Hoogachtend,  Dhr. P.L. Uriot – Clustermanager

Preventieve maatregelen in relatie tot het Coronavirus. 

16 Maart 2020.

Naast ons intern lopende handen hygiëne protocol, geldt het volgende per heden:

– Beleid voor externen ( families, kennissen van de bewoner e.d.)

Familieleden van onze bewoners:

  • Tot en met 6 April stellen wij een bezoekverbod in. Indien er dringende redenen zijn van een familielid om in de locatie een bewoner te bezoeken, dan wordt dit van tevoren overlegd met het locatiehoofd (deze geeft toestemming of niet). Bezoek aan de deur zal, indien niet bekend is dat hiervoor toestemming was, door medewerkers geweigerd worden.

< Wij begrijpen dat bovenstaand verbod u overvalt. Wij begrijpen dat u wellicht nog even langs

    wilt gaan. Dit is toegestaan, maar na deze dag niet meer. Wij rekenen op uw medewerking en

     begrip>.

Uiteraard kun u per telefoon contact blijven houden met uw naaste, of indien u het prettig vind om op de hoogte te blijven van de gezondheidssituatie van uw familielid in zorg, dan kunt u hierover afspraken maken met de contactverzorgenden en/of locatiehoofd.

– Beleid voor Bewoners

  1. Tot en met 6 April hebben bewoners “thuisisolatie”. Dit houdt in dat bewoners geacht worden binnen de locatie te verblijven en niet meer naar buiten gaan naar winkels, parken e.d. De tuinen van Zorgresidentie Zonneburg zijn echter vrij toegankelijk voor het halen van een frisse neus of zonnestraaltje.
  2. Bewoners zonder verschijnselen als :
  • Verkoudheid;
  • Koorts;
  • Hoesten en niezen
  • Benauwdheidsklachten

kunnen in contact blijven met medebewoners bij gemeenschappelijke activiteiten , zoals het nuttigen van de maaltijden of tijdens sociale activiteiten, zulks ter beoordeling van onze zorgmedewerkers.

  1. Bewoners met verschijnselen zoals hierboven genoemd, krijgen tot nader order isolatie op de kamer of appartement. Als dit nodig blijkt wordt u hierover geïnformeerd.

Tijdens deze fase kunnen wij in ieder geval besmetting naar overige bewoners zo veel mogelijk beperken. Tevens observeren wij de ontwikkeling van de klachten.

Zijn de klachten na enkele dagen verminderd, dan kan besloten worden deze vorm van isolatie weer  op te heffen.

  1. Fysiotherapeutische onderhoudsbehandelingen, evenals regulier bezoek van huisartsen, worden gestaakt. De huisarts komt enkel in geval van noodsituaties waarbij direct medische behandeling urgent is. Alle niet levensbedreigende gezondheidsvraagstukken worden zo veel mogelijk telefonisch afgedaan.

Tot zover deze maatregelen, indien wijzigingen plaats vinden wordt u wederom geïnformeerd.

Terug naar overzicht
Covid-19